Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Photodesign Kempes persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Photodesign Kempes inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Photodesign Kempes zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

René Kempes
Dr. A. Kuyperlaan 12
1381 DD Weesp

Telefoon: 075 - 61 75 187
Mobiel: 06 - 54 34 46 75
E-mail:

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 350.19234

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Photodesign Kempes verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Verwerkingsgrond

Photodesign Kempes verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Photodesign Kempes met betrokkene heeft gesloten;
 • Photodesign Kempes een wettelijke verplichting dient na te komen
 • Een gerechtvaardigd belang van Photodesign Kempes, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Photodesign Kempes aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen
 • archivering beeldmateriaal

Geautomatiseerde verwerkingen

Geen

Delen van persoonsgegevens met derden

Photodesign Kempes verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Photodesign Kempes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Photodesign Kempes zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Photodesign Kempes houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Marketingdoeleinden: 5 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
 • Telefonisch contact: 10 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Photodesign Kempes of door middel van telefoon of e-mail. Photodesign Kempes zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Photodesign Kempes gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Photodesign Kempes vastgelegde persoonsgegevens

Photodesign Kempes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Photodesign Kempes. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Photodesign Kempes onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Photodesign Kempes meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Photodesign Kempes onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Photodesign Kempes via info@fotokempes.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Photodesign Kempes schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.


Samengesteld op basis van de collectieve privacy verklaring van mijn beroeps vereniging de DuPho.
© Dupho, april 2018